Statens vegvesen har oversendt silingsrapporten for ny E39 mellom Astad og Bjerkeset til Gjemnes kommune for behandling. Rapporten dokumenterer prosessen rundt valg av alternative traseer. Den sier noe om hvilke alternativer som er forkastet og hvilke traseer Statens vegvesen foreslår å utrede videre.

Silingsrapporten er utarbeidet før forslag til planprogram blir sendt over. Dette er for å kunne redusere området som det blir laget detaljregulering for.

Anbefalingen er å videreføre både alternativer som kun har vei i dagen og alternativer som har tunnel inn i neste planfase. Statens vegvesen foreslår også at det blir etablert en korridor rundt alternativene. Denne korridoren vil utgjøre planområdet.

I arbeidet med rapporten har Vegvesenet vurdert måloppnåelse og konfliktnivå for ulike alternativer. For konfliktnivå er alle alternativene regnet å ha konfliktpotensial i forhold til arealbruk, landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturarv, naturmangfold og klima.

Basert på en sammenstilt vurdering av de elleve alternativene anbefaler Statens vegvesen å videreføre en korridor som omfatter alternativene G4, G6 og G10/G11, samt alternativ G3 som et mulig tunnelalternativ inn i neste planfase (se kart øverst i saken).

Prosjektgruppa har bestått av fagpersoner fra konsulentselskapet Cowi og Statens vegvesen.