Helseforetaket i Møre og Romsdal (HMR) stenger fødeavdelingen i Kristiansund på grunn av mangel på gynekologer og opplyser at de vil fortsette rekrutteringen. Øyvind Bakke er den tredje direktøren på to år. Siden oktober har de praktisert alternerende drift ved Molde og Kristiansund. For å bedre rekruttering endret de på vaktordningen og innførte obligatorisk tilstedevakt. Endringer ingen andre helseforetakene praktiserer. HMR behøver nå dobbelt så mange gynekologer enn før! Rekrutteringen lyktes ikke, men tiltakene består. Noe som kan minne om styrt avvikling. Når helseforetaket varsler om høy vaktbelastning, som 50 timer i strekk, ved fødeavdelingene, glemte de å si at alle hadde hjemmevakt.

Konsekvensene av å stenge føden er store for kvinner i vårt område. Kvinner på Smøla, Tustna og i Aure får en reisevei på mer enn tre timer, uten venting på ferge, ambulansebåt, stengt tunell og glatt føre. Forskning har vist at ved sammenslåing av fødeavdelinger, øker risikoen for dødelighet, for mor og barn. Og vi kjenner godt til forskning på skader ved økt reisevei. Helse Møre og Romsdal argumenterer med forsvarlighet, men øker bemanningen med kun en jordmor, mens antall fødsler blir doblet etter 8 februar.

Kunne gjort mer

Stemmer det helseministeren sier? At HMR har gjort alt i sin makt for å få tak i gynekologer? Nei, mener vi.

Allerede før jul i 2019 advarte Bunadsgeriljaen mot en kommende krise, da var fokuset på jordmormangel. Ingen stipend er gått til videreutdanning av jordmødre i Kristiansund siden 2012. En jordmor som søkte i sommer ble avvist, enda behovet var stort. I debattprogrammet politisk kvarter på NRK, 18. januar,sa helseminister Bent Høie at helseforetaket har søkt i alle kanaler for å rekruttere, at de har gitt lis-leger bedre betingelser og erstattet gynekologene som gikk av med pensjon. Lis-lege 1 ble flyttet til Ålesund. Lis-lege 2 sa opp og gynekologen som gikk av med pensjon er ikke erstattet. Resultatet av rekrutteringa er en og en halv lege til Molde, en halv lege til Kristiansund.

Les også

Kjell Neergaard: – Hvorfor stiller styret så få kritiske spørsmål?

Les også:Kritiske spørsmål til ordfører Kjell Neergaard

Les også: Raser mot helseforetaket: – De har visst dette lenge

Les også

Fødeavdeling og sykehus: Kun 0-alternativet som skaper fred og trygghet

Les også:Helse Møre og Romsdal glipper på Nordmøre

Les også:Har statsråden sitt på det tørre?

Les også:Et minst 10 år gammelt problem kan ikke skyldes på nåværende avdelingssjef Nytun og administrerende direktør Bakke

Helseforetaket har søkt via Web Cruter og linke-in, med kort søknadsfrist. Ingen annonser har vært utlyst via Den Norske Legeforeningens nettsider eller magasin i 2020. Noe de endret på i 2021. Direktør Bakke har ved flere anledninger gått ut og snakket om to uheldige hendelser, sist i VG lørdag 16.10.21. Hvor det ble sagt at begge hendelsene hadde forekommet i Kristiansund. Det var en hendelse i Molde og en i Kristiansund. Fakta er at hvert andre eller tredje år dør et barn under fødsel ved de mindre fødeavdelingene. Tallet er 0,04 av 1000. Direktør Bakke har før helsetilsynet fikk avgitt sin rapport, gått langt i å tilkjennegi en årsakssammenheng mellom høy vaktbelastning og dødsfallene. Samme helseforetak har tidligere fått bot fra helsetilsynet på grunn av mangelfull organisering.

Sjelden oppstuss

Mens mindre avdelinger skal stenges ved uheldige hendelser, blir det sjelden oppstuss når dette tallet økes markant ved større klinikker. 7 juni 2018 omtaler BA en sak om at antall dødfødte ved Haukeland økte med 9 babyer på ett år, enda fødselstallet hadde gått ned. Dette ble av klinikksjef Ferenc Masali beskrevet som «naturlig variasjon» over tid. Dette fikk ingen konsekvenser for Haukeland. Til sammenligning ble Kongsberg føde stengt på dagen etter en uheldig hendelse i 2011. Det kan se ut som om helseforetaket i Møre og Romsdal bruker disse to uheldige hendelser som brekkstang for å gjennomføre endringer som vanskeliggjør rekrutteringen, nettopp for å sabotere en avdeling helseforetaket har ønsket å legge ned siden 2010.

Best med to tilbud

I mars 2019 vedtok HMR å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund basert på dårlig kvalitet. Begrunnet endring i kvalitetsindikatoren keisersnitt. I 2018 skjer det en markant endring. Moldes tall synker til 11 prosent og Kristiansund stiger til 19 prosent. Føden i Kristiansund beordres stengt. Påstanden ble motbevist og de ansatte sendte et mistillitsforslag rettet mot ledelsen, som det ennå ikke er ryddet opp i. I januar 2019 skulle helseforetaket spare 17 millioner på å legge ned fødeavdelingen. Og i mai 2020 gikk helseforetaket ut og sa at det ville koste 40 millioner i året å holde føden i Kristiansund åpen og at dette ville ramme andre tilbud. Stortingsvedtaket er tydelig på at det er Kristiansund som skal driftes. Dersom man MÅ velge er kanskje Kristiansund best rustet til å forløse 700 babyer. Med bedre fasiliteter og barneavdeling. Men det beste for kvinnene er å opprettholde begge tilbud for bestandig.

Dysses ned

Store fellessykehus koster for mye, bygges for små og dekker ikke behovet folket har. Skader og dødsfall som følge av lang reisevei dysses ned og ansatte skremmes fra å si ifra. Strid om sykehus skaper sår i folkesjela når kommuner rives fra hverandre. Nordmøre har mistet både Halsa og Rindal til Trøndelag, da mange tror at det er gull å hente over fylkesgrensa. Ringvirkningene er store når man gir mor og barn en trygg og god start på livet. Verdier som ikke kan måles i penger.