Våren 2021 vedtok Stortinget en sak om halvering av fergeprisene, og videre at en skulle ha et spesielt fokus på de som var helt avhengig av fergetilbudet for å kunne fungere i samfunnet. Forslaget var: «Stortinget ber regjeringen innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet»

Svaret fra Vegvesenet som fikk i oppdrag å se på takstsystemet var stikk motsatt av Stortingets intensjon. Stortinget var helt tydelig i kommunikasjonen. Pendlere skulle prioriteres, og kystfolket skulle få lavere ferjepriser. Da kan det ikke bli en prisøkning i stedet,

I en pressemelding vises det til at en ferjestrekning som nå koster 74 kroner for en privatbil med abonnement, vil koste 112 kroner med de foreslåtte nye ferjetakstene.

Med de nye forslagene til rabattavtaler, vil rabatten gå fra 50 prosent til 20 prosent totalt, og kostnaden blir dermed 112 kroner. Med andre ord 38 kroner mer enn billetten koster i dag.

Dette vil ramme svært mange pendlere, forslaget må legges vekk og glemmes for godt. Det vil gjøre vondt verre for «vanlige folk», og det var vel ikke meningen!