Til politikerne i Averøy kommune – vil dere virkelig ødelegge kystnaturen til fordel for storindustri på Tøfta-Stavneset?

Ja visst skal vi ha aktivitet og arbeidsplasser i kommunen – men tenk dere om, er Tøfta rette stedet? Bruk makten dere har til å styre rett.

Enorme utslipp rett i fjæresteinene – For det søkte anlegget vil forurenset vann tilsvarende 80 prosent av kloakkutslippene fra hele Møre og Romsdals befolkning slippes ut i det grunne sjøområdet rett utenfor Stavneset. Over et område kartlagt som natur av svært høy verdi; Tareskog hvor alt liv dannes, sårbare koraller. Og med et godt bevart historiske skipsvrak som vil knuses av den planlagte moloen. Noe renses bort, men resterende utslipp som vil tilsvare 18 kg avfall per kvadratmeter havbunn hvert år vil ødelegge det unike biologiske mangfoldet.

Tolkninger på manglende grunnlag- Går man inn i datagrunnlaget for søknaden ser man at utbyggers tolkning av forsvinnende spredning ikke stemmer: Her mangler det strømningsmodelleringer, beregninger av akkumulasjon av utslippsvann, og mistolkning av egne datasett for strømmålinger og tidevannsvingninger. Utslippsvannet fra anlegget, som er større enn vannføringen i Driva, vil akkumuleres utenfor Stavneset. Forurensningsskyen vil drive fram og tilbake med tidevannsstrømmene. Det bevaringsverdige marine livet vil dø ut.

Med den kontinuerlige tilførselen av utslippsvannet vil forurensningene drive videre: Både vågen i Øksenvågen og Lille Øksenvågen vil bli konstant fylt av utslippsvann som i praksis vil være ufortynnet. Averøyas mest attraktive boligområde blir kanskje ikke så attraktivt lenger. Og Bremsnesfjorden, som allerede har blant Norges tetteste lokasjoner av akvakultur, vil få en 60 prosent økning i utslippsbelastning fra oppdrettsindustrien.

Stor økonomisk-, teknisk- og fiskehelse-risiko - og uopprettelige naturinngrep - Er dette rett sted å teste noe som omtales som et pilotprosjekt? Tekniske løsninger som ikke før er testet ut? Et anlegg med enorm økonomisk investering krever avkastning. Fiskehelse-problematikken må følge regelverk. Og igjen henger ikke søknaden sammen: Hvordan skal reglementet for årlig en-måneds brakklegging overholdes når fisken skal vokse i 11 måneder og ingen tid er satt av til slakting av 30.000 tonn fisk, ned-tapping og desinfisering? Blir den økonomiske gevinsten nok etter kun 11 måneders vekstsesong? Hva skjer på Tøfta hvis anlegget går konkurs?

Bukken og havresekken - Det er en tung jobb å dykke ned i søknadspapirene med utallige fagrapporter. Men når vi gjør dette ser vi at tolkninger som underbygger søknaden er misvisende og unndrar egne datasett. Modelleringer, kartlegging og utredninger mangler. Når oppdrettsindustrien har frie tøyler til å bestille rapporter selv går tolkninger i utbyggers favør. En utbygger går bort fra konsulentene som reiser spørsmål og betaler heller dem som er villig til å favorisere søknaden. Det er et strukturelt problem at akvakulturindustrien selv får bestille rapporter for datagrunnlag.

Politikere og forvaltning - bruk tilliten til styringsmakten dere har fått riktig - Vi skal fortsette å bygge aktivitet og arbeidsplasser i kommunene. Men tilrettelegg for nye industriprosjekter i områder som har vært i bruk før og som venter på ny aktivitet.

FNs naturavtale og Norges arbeid med naturplanen ble igangsatt denne vinteren. Ganske snart vil også kommunene bli stående til ansvar for arealforvaltning til naturens fordel. Benytt anledningen allerede nå til å ta vare på de få bitene som er igjen av kystnaturen vår. Når kravet om naturrestaurering kommer, vil de økonomiske kostnadene bli enorme.

Ps – lurer du på grunnlaget vi har for påstandene våre ovenfor – dokumentene for Søknad om tillatelse til landbasert oppdrett på lokalitet Tøfta, og alle innkomne merknader i høringen er åpent tilgjengelig hos Averøy kommune.